מדיניות ביטולים והחזרות

ביטול עסקה/מכירה
• ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם
• ברכישת פריטים בהזמנה אישית , לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.
• ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל-“didi box – צעצועי עץ”. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהתקבל אישור “מריונטה” לביטול העסקה וכן ובמצטבר שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
• לא יוחזרו דמי המשלוח ותחוייב עמלת טיפול כמופיע בתקנות הרלוונטיות.
• “didi box – צעצועי עץ” תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
o במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
o אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג’ כלשהו.
o אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה
ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
• אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית “didi box – צעצועי עץ” לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור “didi box – צעצועי עץ”ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
• אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של didi box – צעצועי עץ מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן “didi box – צעצועי עץ” נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
• “didi box – צעצועי עץ” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני שינוי המחיר.
• התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22/10/2013 וניתן לשינוי בכל עת ע”י “didi box – צעצועי עץ” על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דילוג לתוכן