תקנון ומדיניות
Didi box – צעצועי עץ הינה חנות הפועלת באמצעות מסחר מקוון באינטרנט המאפשרת לצד ג’ (להלן- “הלקוח”) לרכוש צעצועים, משחקים ופריטי עיצוב שונים המוצגים באתר האינטרנט של didi box – צעצועי עץ (להלן: “המוצרים”). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באמצעות רכישה מאובטחת באתר האינטרנט של didi box – צעצועי עץ.

• הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין didi box – צעצועי עץ על כן, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
• גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לבצע כל רכישה באמצעות האתר.
• הגשת פרטים כוזבים על ידי לקוח בעת ההזמנה מהאתר הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
• במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה ויידרש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של didi box – צעצועי עץ לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ההזמנה מבוטלת.
• Didi box – צעצועי עץ תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת הלקוח שנקלטה בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לפרטים שהוקלדו בעת הגשת הצעת הלקוח, תוך המועדים הנקובים ב”משלוחים ואספקה” באתר.
• “didi box – צעצועי עץ” מתחייבת לספק רק עבור מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
• “didi box – צעצועי עץ” לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
• באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה “didi box – צעצועי עץ ” רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
• מועדי אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף “משלוחים ואספקה” כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
• במידה ולא הגיע המוצר אל הלקוח בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית ל”didi box – צעצועי עץ”. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הרי ש”didi box – צעצועי עץ” מתחייבת להחזיר ללקוח את התשלום אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ולאחר בדיקת נכונות התלונה ברישומי “didi box – צעצועי עץ” וקבלת אישור היעדר מסירה מחברת השליחויות.
• בעת אספקת המוצר, רשאי השליח לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
• בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לסניף “ didi box – צעצועי עץ” בכתובת המצוינת בהזמנה על חשבונו. מובהר בזאת כי דמי המשלוח לא יוחזרו.
• כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
o הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תתאפשר הזמנת מוצרים באתר.
o הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “didi box – צעצועי עץ” רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף ברכישות באתר ע”י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים: – הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון, הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון, הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב”didi box – צעצועי עץ” או בפעילות התקינה של האתר, בכוונת הלקוח למכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

ביטול עסקה/מכירה
• ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם
• ברכישת פריטים בהזמנה אישית , לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.
• ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל-“didi box – צעצועי עץ”. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהתקבל אישור “מריונטה” לביטול העסקה וכן ובמצטבר שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
• לא יוחזרו דמי המשלוח ותחוייב עמלת טיפול כמופיע בתקנות הרלוונטיות.
• “didi box – צעצועי עץ” תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
o במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
o אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג’ כלשהו.
o אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה
ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
• אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית “didi box – צעצועי עץ” לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור “didi box – צעצועי עץ”ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
• אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של didi box – צעצועי עץ מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן “didi box – צעצועי עץ” נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
• “didi box – צעצועי עץ” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני שינוי המחיר.

פרטיות:
 “didi box – נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע של המשתמשים.
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה. 

• התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22/10/2013 וניתן לשינוי בכל עת ע”י “didi box – צעצועי עץ” על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דילוג לתוכן